การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
เรื่อง : พรบ.เครื่ืองแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด : กฎกระทรวง
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 480 คน