รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
ชื่อโครงการ มิติ โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ
ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน ตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว191680,000.00260,000.0080,000.0011.1111.76
213100.000.000.0076.92100.00
311630,000.0020,000.000.0054.550.00
49230,000.0080,000.000.0022.220.00
รวม4219740,000.00360,000.0080,000.0045.2410.81

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
9680,000.00130.001130,000.00930,000.0042740,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
9260,000.00130.001120,000.00980,000.0042360,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย
มิติที่ 1680,000.00260,000.0080,000.00
มิติที่ 20.000.000.00
มิติที่ 330,000.0020,000.000.00
มิติที่ 430,000.0080,000.000.00
รวม 4 มิติ740,000.00360,000.0080,000.00

" . "สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ" . "

โครงการ
ตั้งต้น
โครงการ
ที่บันทึก
บรรจุในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ/
แผนดำเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
ผลการนำแผนฯ
ไปปฏิบัติ
คิดจาก
โครงการตั้งต้น
ระดับการนำ
แผนไปปฏิบัติ
424241619764.29มาก