รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
ชื่อโครงการ มิติ โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ
ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน ตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว193680,000.00380,000.0077,050.0033.3311.33
213110.000.000.0084.62100.00
3111030,000.0020,000.00432.0090.911.44
49630,000.000.010.0066.670.00
รวม4230740,000.00400,000.0177,482.0071.4310.47

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
9680,000.00130.001130,000.00930,000.0042740,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
9380,000.00130.001120,000.0090.0142400,000.01

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย
มิติที่ 1680,000.00380,000.0077,050.00
มิติที่ 20.000.000.00
มิติที่ 330,000.0020,000.00432.00
มิติที่ 430,000.000.010.00
รวม 4 มิติ740,000.00400,000.0177,482.00

" . "สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ" . "

โครงการ
ตั้งต้น
โครงการ
ที่บันทึก
บรรจุในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ/
แผนดำเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
ผลการนำแผนฯ
ไปปฏิบัติ
คิดจาก
โครงการตั้งต้น
ระดับการนำ
แผนไปปฏิบัติ
424200301271.43ปานกลาง